۵ نکته برای بهبود عملکرد سیمبندی

Bonsai Wiring

۱- کاربردپذیری در برابر زیبایی‌شناختی  هر عملی در سیم‌بندی به هر دو فاکتور زیبایی و عملکرد  توجه دارد. به عبارت ساده‌تر: اگر ظاهر زیبایی ندارد و خوب به نظر نمی‌رسد، چیزی اشتباه است. اگر سیم‌بندی شما موثر نیست و کار نمی‌کند، چیزی اشتباه است.  ۲- زاویه یکسان، فاصله یکسان، بدون جدایی از شاخه  این ریتم […]