فرم های بونسای

فرم های بونسای

منظور از فرم های بونسای چیست ؟ فرم ها و سبک های بونسای طی قرن ها و توسط هنرمندان و دانشمندان هنر های چینی و ژاپنی و براساس الگو برداری از طبیعت تکامل یافته. این تکامل تا به امروز ادامه داشته. فرم‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف چینی ( Penjing ) ، ویتنامی ( hòn non bộ ) ، […]