نوشتارهایی بر فرهنگ شرق

فرهنگ شرق

wabi-sabi نوشتار اول wabi-sabi : فرهنگ ژاپنى محصول میراث فرهنگى شرق است و از این جهت که میل به درون (زیبایى درونى) دارد و آن را به شکوه و جلال بیرونى و زیبایى ظاهرى ترجیح می‌دهد منحصر به فرد است .هنر ژاپن (و چین) ، ساده ، دقیق ، شفاف ، ظریف و پراز خویشتن […]