Shari

شاری: تکنیک مورد استفاده برای ایجاد چوب مرده روی تنه بونسای ، از لایم سلفور برای تیمار و سفید شدن بخش مرده استفاده می‌شود.
استفاده از تکنیک جین و شاری جلوه زیبایی به بونسای می‌دهد.

همچنین مراجعه کنید به جین

شاری
جین و شاری در بونسای

دیدگاهتان را بنویسید